DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Privacy statement

Doel en taken VvE
Zodra u een appartement(srecht) koopt, bent u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Het lidmaatschap eindigt als u geen eigenaar meer bent van het appartementsrecht. Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden. De VvE voert het beheer over het gemeenschappelijk bezit.

Zorgen voor onderhoud
Eén van de belangrijkste taken van de VvE is het zorg dragen voor het onderhoud en de instandhouding van het gehele gebouw en de daarbij behorende technische installaties. Ook het aanbrengen van veranderingen en vernieuwingen aan het gebouw valt onder het takenpakket van de vereniging.

Uw persoonlijke gegevens
Om genoemde taken uit te kunnen voeren, maakt uw vereniging gebruik van de diensten van VvE beheerder: VvE Beheer Waterweg Wonen, die daartoe uw persoonsgegevens (zoals naam, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres) verwerkt. Vereniging en beheerder verwerken niet meer gegevens dan nodig is. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Vve Beheer Waterweg Wonen werkt permanent aan de doorontwikkeling van een veilige omgeving voor de opslag van data en gegevens van eigenaars resp. gebruikers.

Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Dat betekent dat persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn aangeleverd en niet voor enig ander doel.

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Zoals u bekend kunt u uw persoonsgegevens inzien via de toegang tot uw eigenaren pagina in Twinq, uw vve-beheersysteem. U kunt uw verdere verzoeken of vragen over uw gegevensverwerking mailen naar: privacy@waterwegwonen.nl.

Delen met anderen
VvE Beheer Waterweg Wonen verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering van haar beheerovereenkomst met de Vve of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij verwerkingsovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. VvE Beheer Waterweg Wonen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.