DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Alles over een VvE

Alles over een VvE
Wat is het doel van een VvE? Wanneer is een VvE slapend? En hoe kunt u de VvE weer activeren? Hoe vaak vindt een vergadering van eigenaren plaats en hoe is de organisatie geregeld? Alles over een VvE kunt u hier lezen.

Alles over een VvE/appartementsrecht
Appartementsrechten ontstaan wanneer een gebouw wordt opgesplitst in appartementsrechten (die afzonderlijk verkocht kunnen worden) of bij nieuwbouw. Welke onderdelen van het gebouw privé en welke gemeenschappelijk zijn, staat in de splitsingsakte en het splitsingsreglement.

Evenredig verdeeld
U bent eigenaar van een appartementsrecht en u bent mede-eigenaar van het pand als geheel. De zeggenschap over het pand is evenredig verdeeld over de bewoners. Daarnaast regelt het appartementsrecht de gezamenlijke aansprakelijkheid voor de gemeenschappelijke onderdelen van het gebouw. Op deze manier kunnen eigenaren samen het appartementencomplex onderhouden en beheren. Bij het splitsen van een gebouw in appartementsrechten is in de wet geregeld dat er een VvE moet worden opgericht.

Organisatie
Het hoogste orgaan binnen de VvE is de vergadering van eigenaren. In principe worden alle beslissingen hier genomen. De vergadering vertegenwoordigt de gemeenschappelijke eigenaren en voert het beheer over het gemeenschappelijk bezit en de financiën.

Voorzitter, bestuurder en commissies
Verder bestaat het bestuur van de VvE uit een voorzitter en een bestuurder. Beiden worden door de vergadering benoemd en kunnen door de vergadering worden ontslagen. Daarnaast kan de vergadering commissies in het leven roepen (kascommissie, onderhoudscommissie), die de uitvoering van de taken van de bestuurder controleren. De actieve VvE vergadert in ieder geval één maal per jaar.

Doel en taken VvE
Zodra u een appartement(srecht) koopt, bent u automatisch lid van de VvE. Het is ook de enige vereniging waarvan u het lidmaatschap niet op kunt zeggen. Het lidmaatschap eindigt pas als u geen eigenaar meer bent.

Gemeenschappelijke belangen behartigen
Het doel van de VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden. De VvE voert het beheer over het gemeenschappelijk bezit.

Zorgen voor onderhoud
Eén van de belangrijkste taken van de VvE is het zorg dragen voor het onderhoud en de instandhouding van het gehele gebouw en de daarbij behorende technische installaties. Ook het aanbrengen van veranderingen en vernieuwingen aan het gebouw valt onder het takenpakket.

Slapende VvE
Het komt vooral bij kleine VvE's regelmatig voor dat iemand een appartement koopt en daar al geruime tijd woont, zonder ooit iets van een VvE te merken of te horen. Dit worden slapende VvE's genoemd.

Activeren?
Als uw VvE slaapt en u van niets weet, moet u als mede-eigenaar soms toch meebetalen aan het (achterstallig) onderhoud bij uw buurman. Deze situatie is vaak niet bevorderlijk voor het onderhoud aan het gebouw en het woongenot, door bijvoorbeeld achterstallig onderhoud, hoge kosten of verstoorde verhoudingen. Activering van de VvE biedt hier vaak een oplossing. Op die manier kunt u het onderhoud goed en tijdig regelen, in samenspraak met de overige eigenaren.

Wanneer is een VvE actief?
Een actieve VvE houdt volgens de splitsingsakte en het splitsingsreglement in dat:
• er minimaal één keer per jaar een vergadering plaatsvindt;
• er een bestuur gevormd is, vooral bij kleinere VvE's komt dit in de praktijk vaak neer op een voorzitter en een beheerder. Zie verder 'bestuur';
• er een verzekering is afgesloten voor het hele gebouw tegen water-, storm-, brand- en ontploffingsschade;
• een periodieke bijdrage is bepaald en een gezamenlijke rekening is afgesloten op naam van de VvE;
• er jaarlijks een exploitatierekening opgesteld wordt, lopende over het voorafgaande jaar waarin de door de appartementseigenaren te storten bijdragen genoemd worden.

VvE activeren
Het wakker schudden van uw VvE kunt u zelf doen, of u kunt het door een externe organisatie als Waterweg Wonen VvE-Beheer laten doen. In dat geval is het een onafhankelijke, deskundige partij die alles zorgvuldig voor u organiseert. Hoe dan ook, het wakker schudden van een VvE begint met een activeringsvergadering.

Activeringsvergadering
Om uw VvE weer officieel nieuw leven in te blazen, moet er een activeringsvergadering georganiseerd worden. Tijdens deze eerste vergadering worden de volgende zaken geregeld:
• benoeming van het bestuur: voorzitter en beheerder;
• vaststelling van de VvE-bijdrage;
• afspraken omtrent onderhoud en verzekeringen.

De activeringsvergadering kan op initiatief van elk van de VvE-leden worden georganiseerd. Er is vervolgens slechts één stem nodig om de VvE daadwerkelijk te activeren. Voor de wet wordt er namelijk vanuit gegaan dat VvE's al actief zijn.

Geen gewone vereniging
Juridisch gezien bestaat het bestuur van een VvE uit één bestuurder (vroeger administrateur genoemd), tenzij in de statuten is bepaald dat er twee of meer bestuurders zijn. Een VvE heeft een voorzitter, maar deze maakt per definitie géén deel uit van het bestuur. In de praktijk kennen vooral de grotere VvE's vaak een bestuur zoals bij gewone verenigingen, dus met een voorzitter, secretaris en penningmeester.