DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Raad van Commissarissen van Waterweg Wonen

De Raad van Commissarissen bestaat tijdelijk uit zes leden en heeft een toezichthoudende en adviserende functie.

R V C

Foto met gewijzigde samenstelling van RvC per 1-1-2021 volgt.
V.l.n.r.: De heer drs. F. Verschoor, mevrouw drs. W.A.P.J. Caderius van Veen RA, mevrouw drs. S.L. Pikker, mevrouw E.L. Bal RA, de heer drs. H. Schouwenaars en mevrouw mr. I.M. Haisma. 

De Raad verricht haar werkzaamheden vanuit een grote betrokkenheid bij Vlaardingen en de regio. De leefbaarheid en de toekomst van Vlaardingen is de toetssteen voor het handelen. Daarbij past een hoog ambitieniveau van de organisatie. De Raad komt ten minste vier maal per jaar bijeen en zoveel vaker als de toezichthoudende en adviserende taak noodzakelijk maakt.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen:

Naam: Aftredend per:  

De heer D. Schrijer
(voorzitter)

1 januari 2025 (herkiesbaar)

 
Mevrouw drs. W.A.P.J. Caderius
van Veen RA

1 juli 2021

 
De heer drs. H. Schouwenaars 22 januari 2022  


De heer C. Mousaoui


1 januari 2025 (herkiesbaar)

 
Mevrouw drs. S.L. Pikker

1 april 2024 

 
Mevrouw E.L. Bal RA 1 januari 2024 (herkiesbaar)  

De Raad van Commissarissen werkt conform de Governance Code Woningcorporaties.
Bekijk hier het overzicht met de nevenfuncties van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder van Waterweg Wonen.

Statuten Waterweg Wonen
Integriteitscode
Klokkenluidersregeling
Reglement Raad van Commissarissen
Reglement financieel beleid en beheer
Directiereglement
Governance-structuur
Reglement Audit Commissie
Reglement Commissie Maatschappelijke Innovatie
Reglement Remuneratiecommissie