DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Raad van Commissarissen van Waterweg Wonen

De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden en heeft een toezichthoudende en adviserende functie.

De Raad verricht haar werkzaamheden vanuit een grote betrokkenheid bij Vlaardingen en de regio. De leefbaarheid en de toekomst van Vlaardingen is de toetssteen voor het handelen. Daarbij past een hoog ambitieniveau van de organisatie. De Raad komt ten minste vier maal per jaar bijeen en zoveel vaker als de toezichthoudende en adviserende taak noodzakelijk maakt.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen:

Naam: Aftredend per:  

De heer drs. D. Schrijer
(voorzitter)

1 januari 2025 (herkiesbaar)

 
De heer drs. H. Schouwenaars

22 januari 2022 

 
Mevrouw drs. S.L. Pikker

1 april 2024 

 

Mevrouw E.L. Bal RA 
(vicevoorzitter) 

1 januari 2024 (herkiesbaar)

 

Mimoent.Haddouti

 1 september 2025 (herkiesbaar)