DEZE SITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES

Door de cookiewetgeving, zijn wij u verplicht te informeren over het gebruik van cookies van Google Analytics en AddThis op deze website en u dient aan te geven of u onze cookies accepteert. Voor meer informatie kunt u onze privacystatement raadplegen.

Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen
Waterweg Wonen thuis in Vlaardingen

Raad van Commissarissen van Waterweg Wonen

 De Raad van Commissarissen bestaat uit vijf leden en heeft een toezichthoudende en adviserende functie.

35208 Bvv 200422 Rvc

Op de foto v.l.n.r: dhr D. Schrijer, mevr. E.L. Bal, mevr. S.L. Pikker, dhr. G. Kohsiek en mevr. M. Haddouti.

De Raad verricht haar werkzaamheden vanuit een grote betrokkenheid bij Vlaardingen en de regio. De leefbaarheid en de toekomst van Vlaardingen is de toetssteen voor het handelen. Daarbij past een hoog ambitieniveau van de organisatie. De Raad komt ten minste vier maal per jaar bijeen en zoveel vaker als de toezichthoudende en adviserende taak noodzakelijk maakt.

De samenstelling van de Raad van Commissarissen:

Naam: Aftredend per:  

De heer drs. D. Schrijer
(voorzitter)

1 januari 2025 (herkiesbaar)

 

Mevrouw E.L. Bal RA 
(vicevoorzitter) 

1 januari 2024 (herkiesbaar)

 
Mevrouw drs. S.L. Pikker

1 april 2024 

 
Mevrouw M. Haddouti 1 september 2025 (herkiesbaar)

 

De heer G. Kohsiek
1 januari 2026 (herkiesbaar)  

De Raad van Commissarissen werkt conform de Governancecode Woningcorporaties.
Bekijk hier het overzicht met de nevenfuncties van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder van Waterweg Wonen.

Statuten Waterweg Wonen
Integriteitscode
Klokkenluidersregeling
Reglement Raad van Commissarissen
Reglement financieel beleid en beheer
Bestuursreglement
Governance-structuur
Reglement auditcommissie
Reglement remuneratiecommissie